ПРСР 2014 – 2020

Mярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия”