Операция 6.4.2 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства" » Съвети в земеделието

февруари 24, 2021

Операция 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“

 

Българския земеделски сектор се характеризира с голям брой нископродуктивни малки стопанства, които могат да бъдат стимулирани към разнообразяване на дейността чрез насърчаване развитието на неземеделски дейности.

Подпомагането на инвестиции на земеделски производители за развиване на неземеделски дейности ще улесни навлизането им или разширяването на дейностите в сектори с потенциал за пазарен растеж. Това ще доведе до допълнителен доход за малките стопани и ще подпомогне процеса на преструктурирането им.

С прилагането на операция 6.4.2 се цели разширяване на дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива, което от своя страна ще повиши тяхната устойчивост и подпомогне процеса на преструктурирането им.

 

 

Финансова помощ и процент на финансиране:

 • Финансовата помощ е в размер до 85% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 70 000 евро.
 • Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
 • Общата финансова помощ не може да надхвърля  200 000 евро за период от три години.  

 

Неземеделските дейности могат да включват:

 • Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Не се предоставя финансова помощ за: хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, изграждане и обновяване на туристически обекти и туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм.

 

 

Допустими кандидати:

 • Регистрирани земеделски производители със стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО
 • Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

 

Допустими разходи:

а) Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

б) Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15;

г) Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от  сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

 

 

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Инвестицията да се извършва на територията на община от селските райони, за която се отнася проектното предложение.
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия.
 • Максималният дял зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури, използвани за производство на биоенергия, включително биогорива се ограничават до: 20% зърнени и други богати на скорбяла култури, както и суровини, които се използват за фуражи; 20% суровини от етеричномаслени култури. Ограниченията не се прилагат за отпадъчни продукти.
 • Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.
 • Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

 

Одобрението на проектите ще се извършва, следвайки следните критерии за подбор:

 • Проекти, за разнообразяване на дейността, представени от земеделски производители, регистрирани като тютюнопроизводители;
 • Проекти, представени от жени и млади фермери;
 • Проекти, създаващи постоянна заетост;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

 

Условия за изготвяне на проекти: Повече информация

 

Нормативна база: скоро

 

Таблица за размер на стопанството /СПО/: Повече информация