Операция 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" » Съвети в земеделието

февруари 27, 2021

Операция 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

 

Финансова подкрепа и процент на финансиране:

 • До 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“
 • Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
 • Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 400 000 евро.
 • Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

Неземеделските дейности могат да включват:

 • Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Не се предоставя финансова помощ за: хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, изграждане и обновяване на туристически обекти и туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм.

 

 

Допустими кандидати:

 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 • Еднолични търговци – Земеделски производители или микропредприятия
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията
 • Стопанствата на кандидатите, земеделски производители, трябва да имат размер от 8 000 евро до 16 000 евро СПО;

 

Допустими разходи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

 

 

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Кандидатите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
 • Инвестицията да се осъществява в селски район;
 • Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
 • При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
 • Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
 • Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.
 • Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).
 • Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планински курорти с развит масов туризъм.

 

Приоритет ще имат:

 • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
 • Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 • Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
 • Проекти на тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите: Компютри, оптика и електроника; Автомобили и други превозни средства; Метални изделия; Машиностроене; Печатарска промишленост и записани носители; Текстил; Информационни технологии; Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис; Информационни услуги; Издателска дейност; Научна и развойна дейност
 • Проекти, фокусирани върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район).

 

Условия за изготвяне на проекти: Повече информация

 

Нормативна база: скоро

 

Таблица за размер на стопанството /СПО/: Повече информация