Подмярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Подмярка 6.3 – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
Малките стопанства в България представляват 23,2% от всички стопанства в страната. Помощта предоставяна на малките стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат инвестиции, свързани с развитието и модернизацията на стопанството, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана. С прилагането на подмярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.
Финансова помощ: 15 000 евро, изплащана на два транша:
 • Първо плащане –10 000 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
 • Второ плащане – 5 000 евро след проверка
Допустими кандидати:
 • Физически лица, навършили 18 години
 • Еднолични търговци (ЕТ)
 • Еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД)
 • Дружества с ограничена отговорност (ООД)
 • Земеделски кооперации
Кандидатите трябва да:
 • са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 евро и 7999 евро включително;
Не се подпомагат бенeфиценти:
 • Одобрени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 • Одобрени по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 • Одобрени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“
 • Одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 г.
 • Одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007-2013 г. *

* Забележка: Одобрени земеделски стопани по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ се подпомагат само в случай, че успешно са приключили петгодишния си ангажимент, изтекла е петата стопанска година от изпълнението на бизнесплана, получили са всичките плащания по реда на Наредба № 28 от 2008 г. и е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си плащане.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:
 • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни съгласно Приложение № 7 от Наредба 10 от 10 юни 2016 г.
 • отглеждат култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени култури“ съгласно приложение № 8 от Наредба 10 от 10 юни 2016 г.
 • притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински/необлаготелстван район
 • са преминали към биологично производство.

 

Минимални условия за изпълнение:
 • Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20%
и/или
 • Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство  с минимум 20%
и/или
 • Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО;
 • Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.
 • Преминат курс „Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор“
 • Постигане поне един специфичен резултат съгласно Приложение 5 от Наредба 10 от 10 юни 2016 г. (пр: преминат курс от 150 часа; преминаване към биологично производство; подобряване на сграден фонд; подобряване на механизация и др.)
Необходими курсове:
 • Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор – Запиши се
Условия за изготвяне на проектни предложения: Повече информация
Нормативна база: Изтегли
Таблица за размер на стопанството /СПО/: Повече информация