Подмярка 6.2 - „Стартова помощ за неземеделски дейности“ » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Подмярка 6.2 – „Стартова помощ за неземеделски дейности“

 

 

Подкрепата за стартиране на нови неземеделски дейности е насочено към развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони чрез увеличаване на броя на микро предприятията в неземеделския сектор, разкриване на нови и запазване на съществуващи работни места, разширяване и подобряване на услугите за населението, интегриране на туристическия сектор в селските райони, насърчаване на съхранението и развитието на традиционни дейности за селските райони.

Финансова помощ: 25 000 евро, изплащана на два транша:

 • Първо плащане – 15 000 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
 • Второ плащане – 10 500 евро между третата и петата година след одобрение

Допустими кандидати:

 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 • Еднолични търговци – Земеделски производители или микропредприятия
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията

Неземеделските дейности могат да включват:

 • Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Не се предоставя финансова помощ за: хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, изграждане и обновяване на туристически обекти и туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
 • Подпомаганата дейност да се извършва в селски район;
 • Дейностите, за които се кандидатства не са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
 • Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност;
 • Дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия от общо произведената енергия;
 • Стопанството на кандидати – земеделски производители, които не са микропредприятия  трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта;
 • При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

Одобрението на проектите ще се извършва, следвайки следните критерии за подбор:

 • Дейности за развитие на занаяти, социални и здравни услуги;
 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и Северен централен район);
 • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
 • Кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите: Компютри, оптика и електроника; Автомобили и други превозни средства; Метални изделия; Машиностроене; Печатарска промишленост и записани носители; Текстил; Информационни технологии; Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис; Информационни услуги; Издателска дейност; Научна и развойна дейност
 • Създаване на заетост.

Условия за изготвяне на проектни предложения: Повече информация

 

Нормативна база: скоро

 

Таблица за размер на стопанството /СПО/: Повече информация