Мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

Характерна особеност на структурата на земеделските стопанства в България е наличието на голям брой дребни стопанства. Те имат важно значение за осигуряване на заетост и доходи в селските райони. Процесът на преструктуриране на малките стопанства и укрепването на тяхната иконимически устойчивост, може да бъде стимулиран чрез целенасочено подпомагане на развитието и модернизацията на земеделските дейности в стопанствата и насърчаване на тяхната диверсификация към неземеделски дейности.

Мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" съдържа три основни форми на подпомагане, насочени към различни потенциални бенефициенти: помощ за стартиране на ново предприятие, стартова помощ за развитието на малки стопанства и инвестиции в неземеделски дейности

 

Цели на мярката:

  • Улесняване процеса на създаването на стопанства от млади земеделски производители
  • Насърчаване на заетостта и разкриване на работни места и запазване на вече съществуващите работни места
  • Намаляване на сезонните колебания в заетостта
  • Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони

 

Дейностите по мярката са разпределени в следните подмерки: