Подмярка 4.4 - „Непроизводствени инвестиции“ » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Подмярка 4.4 – „Непроизводствени инвестиции“

Инвестициите в непроизводствени дейности предоставят възможност за насърчаване правилното използване на ландшафта по екологосъобразен начин. Необходимо е въвеждане на природосъобразни практики за опазване на биологичното разнообразие в земите с висока природна стойност и зоните от Натура 2000 и съхраняване на ценните местообитания и видове.

Финансова помощ и процент на финансиране:

 • Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите разходи.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките 50 000 евро.

Непроизводствените дейности включват:

 • Непроизводствени инвестиции за придобиване на активи:
  • Инвестиции в подобрителни мероприятия в пасищата.
 • Непроизводствени инвестиции в стопанствата обвързани с обработваемата площ и пряко свързани с:
  • Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност:
  • Създаване и възстановяване на групи дървета и дървесни ивици с определена площ, разположени в равнинни обработваеми земи и /или и полупланински пасища и ливади, възстановяване на полска граница /синори и живи плетове/ с определена площ. Възстановяване на влаголюбива растителност, укрепване на бреговете при наклон, разчистване от нежелана растителност;
  • Разчистване на нежелана растителност, презасяване със смески с местен произход, подобрителни мероприятия в пасищата – почистване на пасищата от камъни, храсти и вредна растителност;
 • Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми:
  • Изграждане на малки елементи за облагородяване на местата – построяване на къщички за птици, изграждане на беседки, екопътеки, поставяне на обозначителни информационни табели и др., включително изграждане на малки водоеми;
 • Контрол на почвената ерозия:
  • Изграждане на затревени буферни ивици, изграждане на оттокоотвеждащи бразди, изграждане на наорни тераси.
 • Традиционни практики за сезонна паша:
  • Изграждане на навеси и заслони за стадата и хората на отдалечени места, изграждане на места за водопой.

Допустими кандидати:

 • Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:
  • Кандидатите следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
  • Минималния размер на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро СПО;
  • Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от земеделска дейност и/или доход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
 • Групи/Организации на производители:
  • Кандидатите трябва да са признати като организация на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;

Допустими разходи

 • Закупуване на посадъчен материал и тревни смески, механизирани и ръчни услуги свързани с постигане изпълнението на подпомаганите дейности, включително възстановяване на влаголюбива растителност, укрепване на бреговете при наклон, разчистване от нежелана растителност и др.;
 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, като например: изграждане на навеси и заслони за стадата и хората на отдалечени места, изграждане на места за водопой, изграждане на места за дезинфекция и профилактика на животните, поставяне обозначителни табели и изграждане на къщички за птици, кацалки, платформи за гнезда, обособяване на пътеки, подържане и изграждане на малки водоеми в затревени площи и др.;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

Недопустими разходи:

 • Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;
 • Закупуване на оборудване втора ръка;
 • Принос в натура;
 • Разходи за дейности, за които не е представена оценка на въздействие върху околната среда;

Приоритет ще имат:

 • Проекти представени от биологични производители.
 • Кандидати, в чиито стопанства са налице доброволно поети ангажименти за изпълнение на агроекологични дейности.
 • Проекти допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите и такива, които се изпълняват в места от Натура 2000.

Условия за изготвяне на проекти: Повече информация

 

Нормативна база: скоро

 

Таблица за размер на стопанството /СПО/: Изтегли