Подмярка 4.2.2 - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма" » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Подмярка 4.2.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“

Конкурентоспособността на малките стопанства (предприятия) в условията на силно наситения пазар на хранителни стоки в значителна степен зависи от подобряване на ефективността на производството и маркетинга, въвеждане на иновации, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и хигиена. Малките партиди и непостоянното качество на продукцията също влошават пазарните позиции на тези стопанства. Липсата на умения и знания на малките стопанства за проучване на пазарите, слабата информираност за пазарната конюнктура и маркетинг на продукцията също влошава техните пазарни позиции и намалява способността на земеделските производители да отговорят бързо и адекватно на пазарните тенденции.

Финансова помощ и процент на финансиране:

 • Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите разходи.
 • Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.
 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро.
 • Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 75 000 евро.
 • Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите разходи.
 • Максималният размер на помощта за проекти представляващи колективни инвестиции 100 000 евро.

Подкрепата е насочена към инвестиции, свързани с:

 • Създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти;
 • Създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция;
 • Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга;
 • Организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по проекта;
 • Обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства. Предвидената подкрепа е само за производство на енергия за собствено потребление.;
 • инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни за стопанствата в близко бъдеще.

Допустими кандидати:

 • Земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО и производството им е в един от следните сектори:
  • Плодове и зеленчуци;
  • Ечерично-маслени и лекарствени култури;
  • Пчеларство.
 • Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Допустими разходи:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
 • Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Приоритет ще се дава на проекти, които:

 • насърчават заетостта чрез разкриването на работни места и запазване на съществуващите работни места;
 • инвестицията се извършва в по-слабо развити райони на територията на Република България (Северозападен район);
 • се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда;
 • насърчават се ефективни технологии за намаляване на емисиите, по-специално на прахови частици при обработката на биомаса.

Условия за изготвяне на проекти: Повече информация

 

Нормативна база: скоро

 

Таблица за размер на стопанството /СПО/: Изтегли