Подмярка 4.2 - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Подмярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната подкрепа е насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез инвестиционна подкрепа насочена към преработка на земеделска продукция ще позволи осигуряването на заетост в селските райони.

Подмярката ще се насърчи сътрудничеството между земеделските производители при предприемане на общи инвестиции.

Финансова помощ и процент на финансиране:

 • Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите разходи.
 • До 40% от общия размер на допустимите разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Максимален размер на допустими разходи за един кандидат:

 • за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  3 000 000 евро.
 • за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Максимален размер на допустими разходи за колективни инвестиции:

 • за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Подкрепата е насочена към инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Допустими кандидати:

 • Физически и Юридически лица /предприятия/, регистрирани като земеделски производители или по Търговския закон, Закона за кооперациите, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
 • Признати организации на производители
 • Минималния размер на стопанствата на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро СПО.

Допустими разходи:

Материални инвестиции:

 • Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
 • Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
 • Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 • Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
 • Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи

Нематериални инвестиции:

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • Закупуване на софтуер;
 • Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата;
 • Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията;

Приоритетни сектори:

 • Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
 • Месо и месни продукти,
 • Плодове и зеленчуци, включително гъби,
 • Пчелен мед,
 • Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,
 • Растителни и животински масла и мазнини,
 • Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
 • Готови храни за селскостопански животни,
 • Гроздова мъст, вино и оцет,
 • Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Критерии за подбор на проекти: Повече информация

 

Условия за изготвяне на проекти: Повече информация

 

Нормативна база: Изтегли

 

Таблица за размер на стопанството /СПО/: Повече информация