Подмярка 4.1 - „Инвестиции в земеделски стопанства“ » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Подмярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“

Подпомагането по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. По този начин ще се постигне повишаване на производителността на труда, качеството и добавената стойност на продукцията.

Чрез подкрепата по подмярка 4.1 ще се търси разширяване стопанствата на младите земеделски производители /ЗП/ с цел осигуряване на устойчиво развитие на земеделието и осигуряване на смяната на поколенията в земеделието. Подпомагането по мярката ще насърчава и сътрудничеството между ЗС, включително чрез подпомагането на групи и организации на производители с цел съвместни инвестиции за предлагане на пазара, съхранение.

Подкрепата е насочена към инвестиции, свързани с:

 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи
 • подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти
 • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци
 • подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства
 • подобряване условията на труд
 • подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство
 • подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти
 • подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

Допустими кандидати: 

 • Физически или Юридически лица, регистрирани като земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • Признати организации на производители  и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”

Минималния СПО на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;

ЮЛ трябва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия. ЮЛ следва да докажат доход от земеделска дейност и/или доход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително доход от получена публична финансова помощ; Изискването не се прилагат за кандидати със стопанства, създадени до 1 година преди кандидатстването, заявили за подпомагане  проекти, които се изпълняват в селски район, съгласно приложение № 4, с инвестиции изцяло в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори. 

Допустими разходи:

 • строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 • инвестиции, включително закупуване чрез финансов лизинг, за достигане съответствие с нововъведените стандарти на Общността;
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, за пчеларство: съоръжения, прикачен инвентар и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки ;
 • инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността – за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1;
 • закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 • закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например:  камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 • инвестиции за достигане на съответствие с международно признати стандарти свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 • закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 • разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • разходи, свързани с проекта, включително разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, , консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане и по време на неговото изпълнение;

Приоритети:

 • проекти представени от млади земеделски производители които са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане и одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020, които не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“.;
 • кандидати, тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;
 • проекти за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, и/или проекти за инвестиции в сектор „животновъдство”, и/или проекти за инвестиции за производство на „етерично – маслени и медицински култури”.
 • проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти;
 • проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, и/или постигане на стандартите на ЕС;
 • проекти изпълнявани в Северозападен район или в райони с природни и други специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000;
 • проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата;
 • проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите;
 • проекти чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна/устойчива заетост в стопанствата;
 • проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

Финансова подкрепа и процент на финансиране:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава с 10 % за:

 • проекти, подадени от млади земеделски производители;
 • интегрирани проекти;
 • проекти, свързани със сливания на организации на производители;
 • проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
 • проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи от 6 до 10 земеделски производители;

Финансовата помощ се увеличава с 15 % за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г.

Финансовата помощ се увеличава с 20 % за проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители;

Млади земеделски производители са лица, които са на възраст между 18 и не повече от 40 години към момента на подаване на заявлението и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство. 

Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максимален размер на допустими разходи за един кандидат:

 • за периода на прилагане на ПРСР е в рамките на 1 500 000 евро,
 • за инвестиции в земеделска техника за периода на прилагане на ПРСР е в рамките на 500 000 евро.

Максимален размер на допустими разходи за колективни инвестиции от ЮЛ, включващи  от 6 до 10 земеделски производители:

 • за периода на прилагане на ПРСР е в рамките на 4 000 000 евро.
 • за проекти за инвестиции в земеделска техника за периода на прилагане на ПРСР е в рамките на  750 000 евро.

Максимален размер на допустими разходи за колективни инвестиции от ЮЛ, включващи  над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители:

 • за периода на прилагане на ПРСР е в рамките на 5 000 000 евро.
 • за проекти за инвестиции в земеделска техника за периода на прилагане на ПРСР е в рамките на  1 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, за изпълнение на интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  1 500 000 евро.

Необходим курс: 150 часа – Запиши се

Критерии за оценка на проекти: Прочети

Условия за изготвяне на проектни предложения: Повече информация

Нормативна база: Изтегли

Таблица за размер на стопанството /СПО/: Повече информация