Mярка 4 "Инвестиции в материални активи" » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Mярка 4 „Инвестиции в материални активи“

 

 

Материалните инвестиции по Mярка 4 „Инвестиции в материални активи“ ще бъдат насочени към подобряване на икономическата стойност на стопанствата и предприятията, включително инвестиции за опазване на околната среда.

Мярката предоставя възможност на кандидатите за инвестиционна подкрепа, както следва:

  • Подобряване на общата производителност на земеделските стопанства
  • Преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти, включително памук, с изключение на риба и рибни продукти
  • Инфраструктура насочена към развитие на селското стопанство и горското стопанство
  • Непроизводствени инвестиции насочени необходими за постигане на агроекологични цели и цели в областта на климата и опазване на околната среда.

Чрез подпомагане насочено към развитието на стопанствата на млади земеделски стопани ще се улесни смяната на поколенията в земеделието. Налице е потенциал за значително увеличаване на броя на биологичните оператори и размера на площите и броя животни в система на контрол, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни.

Важен фактор за бъдещото развитие на селскостопанския сектор е предоставянето на възможност за изграждането и реконструкцията на инфраструктурата за напояване и отводняване, което от своя страна да създаде благоприятни условия за получаване на устойчиви и качествени добиви от селскостопанските култури, отчитайки климатичните промени.

Отчитайки важността на мярката в прилагането на Общата селскостопанска политика, следва да се търси и допълняемост с други мерки от Програмата за развитие на селските райони, свързани с трансфера на знания, сътрудничество, подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери.

По отношение на приноса на Mярка 4 „Инвестиции в материални активи“ към междусекторните цели в областта на иновациите, опазването на околната среда и борбата с изменението на климата ще бъде постигнат чрез предоставянето на приоритет на проекти включващи такива дейности. По отношение на иновациите ще бъде предоставен приоритет на инвестиции свързани с модернизиране на физическия капитал чрез въвеждане на нови технологии и модерни методи на производство в земеделските стопанства, в предприятията от хранително вкусовата промишленост също ще бъде предоставян приоритет, свързан с насърчаването на иновациите и енергоспестяващите технологии.

Отделено е и внимание на борбата с климатичните промени наред с инвестиции в подходящо оборудване, съоражения и техника за прилагането на добрите земеделски практики, включително енергоспестяващи технологии и иновации в прилагане на техниките и технологии за екологосъобразни практики.

Възможностите, които мярката предоставя покриват потребности, свързани с: подпомагането с цел преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара, подпомагане насочено към постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства, подпомагане за развитие и разширяване на стопанствата на млади земеделски стопани, подкрепа за подобряване на връзките между земеделски стопани, преработватели и търговци и засилване кооперирането в и между секторите, подкрепа за модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка, подпомагане насочено към предотвратяване и намаляване на замърсяването от селското стопанство и прилагането на добри земеделски практики, подкрепа насочена към възстановяването на хидромелиоративната структура в стопанствата и извън тях, и повишаване на енергийната ефективност, подпомагане насочено към производство  на биоенергия и развитие на предприемачеството в селските райони.

Mярка 4 „Инвестиции в материални активи“ трябва да окаже своето влияние и по отношение на възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, зависещи от селското и горското стопанство, включително насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското  стопанство, сектора на храните и горския сектор.

Подпомагането по мярката ще улесни и насърчи навлизането на млади хора в селското стопанство и ще подпомогне развитието на техните земеделски стопанства.

Инвестиционната подкрепа ще благоприятства за улесняване и подобряване на достъпа до пазарите и пазарните позиции на земеделските стопанства и повишаване на добавената стойност чрез насърчаване на кооперирането и подобряване на ефективността на хранителната верига. Mярка 4 „Инвестиции в материални активи“ ще подпомага инвестициите във физически активи в селското стопанство и преработващата промишленост за производство на продукти с висока добавена стойност, включително такива свързани с къси вериги на доставка и схеми за качество.

Мярка 4 ще допринесе и за създаването на работни места.

Дейностите по Mярка 4 „Инвестиции в материални активи“ са разпределени в следните подмерки: