Мярка 112 " Създаване на стопанства на млади фермери” » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Мярка 112 “ Създаване на стопанства на млади фермери”

 

Мярка 112 " Създаване на стопанства на млади фермери” е заменена с Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители". Информация за новата мярка за период 2014 – 2020 можете да намерите ТУК.

 

Мярка 112 " Създаване на стопанства на млади фермери” или познатата още като "Млад фермер" е насочена към стартиращи или вече стартирали земеделски стопани.

Целта на мярката е улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства. Предназначена е за подпомагане процеса на модернизиране на стопанствата на млади фермери.

Мярка 112 " Създаване на стопанства на млади фермери” е една от най-популярните мерки от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ за период 2007 – 2013 г. и се очертава като една от най-привлекателните за период 2014 – 2020 г. Причината да се насочват толкова много млади фермери към тази мярка е множеството възможности за кандидатстване и улеснената работа по време на изпълнение на проектите. Мярката предоставя:

 

 

Финансова помощ: 25 000 евро

 

 

Допустими инвестиции:

 • увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
 • закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
 • закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
 • създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
 • увеличаване броя на животните в стопанството;
 • придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
 • преминаване към биологично производство;

 

 

Допустими кандидати:

 • Физически лица
 • Еднолични търговци /ЕТ/

 

 

Кандидатите трябва да:

 • са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
 • регистрирани за първи път като земеделски производители не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане;
 • са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, в случай, че отглеждат животни;
 • са  подали  заявление  по  схемата  за  единно  плащане  на  площ  и/или  за  необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, в случай, че са подали такова;
 • са започнали да се осигуряват като земеделски производители не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, в случай че се осигуряват като такива;

 

 

През програмен период 2014 – 2020 се дава приоритет за:

 

Критерии за оценка на проектни предложения

Точки

1. Проекти на млади фермери, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат съответните професионални умения и познания, а именно: имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост, и/или вече са приключили 150 часа курс на обучение по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от Програмата за развитие на селските райони

25

2. Проектът е за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор "Животновъдство"

30

3. Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

20

4. Проектът се реализира на територията на някоя от следните области: Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София, Перник

5

5. Проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор "Плодове и зеленчуци"

20

Общо точки

100

 

 

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство в СПО (Стандартен производствен обем): Прегледай / Изтегли – ПРОЕКТ от Декември 2014

 

 

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанствоПрегледай / Изтегли– Актуална към юни 2014

 

 

Таблица с изчислени площи / брой животни за икономическия размер на земеделско стопанствоПрегледай / Изтегли – Актуална към юни 2014

 

 

Нормативна база:

Наредба № 9 от 3.04.2008 г. – Изтегли

Изменение на наредбата за планирания прием през 2014 г. – Прегледай / Изтегли

 

 

Дискусии по мярката: Прегледай

 

 

Въпроси и запитвания можете да отправяте на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма