Променя се Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия » Съвети в земеделието

октомври 24, 2020

Променя се Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Акценти

  • По опаковките ще се идентифицира мястото и времето (датата) на производство на съответното изделие

На заседание, провело се на 18 септември 2019 г., Министерският съвет прие допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Целта е подзаконовата нормативна уредба да бъде приведена в съответствие със Закона. Потребителските опаковки на тютюневите изделия, които са различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари ще да бъдат маркирани по подходящ начин. Така ще се идентифицира мястото и времето (датата) на производство на съответното изделие.

В Министерството на икономиката информация за тютюневи изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари следва да представят:

  • – Производителите;
  • – Вносителите;
  • – Лицата, които внасят от друга държава – членка на Европейския съюз, или от държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария.

Изискуемата информация включва:

  • – цифрите и/или буквите от кода;
  • – идентифициращи датата на производство.

Тези данни следва да бъдат представени не по-късно от 14 дни преди пускането на пазара на съответното тютюнево изделие.

 

Сродни публикации