Пак променят наредбата за финансиране на лозаро-винарския сектор » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Пак променят наредбата за финансиране на лозаро-винарския сектор

Акценти

  • Финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход ще се изплаща на една вноска

Трябва да се повиши ефективността на прилаганата Национална програма за периода 2019 – 2023 г.

От 14 декември 2018 г. до 14 януари 2019 г. ще продължи общественото обсъждане на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. Тя засяга условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Целата на направеното предложение е да се подобри ефективността на прилагането на Националната програма за периода 2019 -2023 г. Паралелно с това ще се повиши конкурентоспособността на сектора в национален и световен мащаб. Ще се стимулира родното производство.

В мотивите към предложението е посочено, че се осигурява по-голяма яснота относно начинът на доказване изпълнението на критериите за допустимост. Ако промените бъдат одобрени, ще отпадне условието професионалната организацията да бъде създавана най-малко две години преди подаване на проектното предложение. Посочено е още, че самата организация и/или членовете, участващи в промоционалния проект ще могат да доказват финансовия и технически капацитет. Заедно с това отпада и условието за покриване на пазарен дял.

Кандидатите за финансова помощ ще трябва да провеждат необходимите процедури за избор на изпълнител за дейностите по проекта. По смисъла на Закона за обществените поръчки те се явяват възложители. Контрол по провеждането ще се извършва от Държавен фонд „Земеделие“.

Промени има предложени и на текстовете, които засягат кандидати, получаващи обезщетение за загуба на доход. Предвидено е създаването на дефиниция за „нови продукти, процеси и технологии“.

Съгласно направеното предложение следва да се измени и Наредба № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. Така финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход ще се изплаща на една вноска. По-този начин се освобождават средства от финансова 2020 г. Тези корекции ще спомогнат за по-ефективно управление на бюджета на националната програма за подпомагане по финансови години.

 

 

Сродни публикации