Ще се променят критериите за устойчивост на биогоривата » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Ще се променят критериите за устойчивост на биогоривата

Акценти

  • Трябва да бъдат стимулирани производството и потреблението на биогорива

Нужно е да се постигне прозрачност и отчетност за спазването им

От съобщение на пресцентъра на министерския съвет стана ясно, че вече е прието постановление за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Чрез измененията няма да се допуска умишленото превръщане на суровини в отпадъци, които да се използват за производство на биогорива от ново поколение. Прецизирани са и правилата за изчисляване на емисиите на парникови газове от непреки промени в земеползването.

С новите промени се цели постигането на прозрачност и отчетност за спазването на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Те трябва да стимулират производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. Очаква се измененията да помогнат за постигане на заложените в националното законодателство цели в сектора.

Измененията са насочени и към стандарти за създаване на доброволни схеми за сертифициране на производството на биогорива и течните горива от биомаса.

Предвидените промени произтичат от Директива (ЕС) 2015/1513 на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

 

Сродни публикации