Променят изискванията към организациите на производители на плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Променят изискванията към организациите на производители на плодове и зеленчуци

С изменението на Наредба № 11 от 15 май 2007 г. влизат в сила промените в условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.

Съгласно измененията членовете на организацията на производители са задължени да реализират чрез нея цялото произведено количество продукти, за които тя е призната, като ще могат да предлагат пряко на пазара до 25 на сто от произведените от тях продукти, а за биологично произведени продукти – до 40 на сто. Това ще е възможно само в случайте, когато продават продукти на крайни потребители и/или когато са получили разрешение от организацията, в която членуват, да продадат самостоятелно или чрез друга организация на производители продукти, които за тази организация на производители представляват незначителна част от обема на предлаганата на пазара продукция или не се включват обичайно в нейната търговска дейност.

Намалява се размера на оперативната помощ, която могат да поискат организациите на производителите на плодове и зеленчуци. Тези от тях, които са създали оперативни фондове, могат да включат в оперативната си програма и искане за национална помощ за тяхното допълване в размер на 80% от собственото им участие в оперативния фонд съгласно чл.19, ал.1. Размера на исканата национална помощ обаче, не може да бъде повече от 10% от годишната стойност на реализираната на пазара продукция на организацията.

След направените допълнения организациите на производители на мляко и млечни продукти могат да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., когато са създадени за постигане на една или повече цели, определени в наредбата.

Всички изменения можете да прочетете ТУК.

 

За автора

Сродни публикации