Какви ще са промените в Закона за опазване на земеделските земи » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Какви ще са промените в Закона за опазване на земеделските земи

Акценти

  • Предвидени са и финансови санкции за палеж на ниви

Нови такси и двойни глоби ще плащат земеделските производители

За обществено обсъждане от 27.08.18 г. до 26.09.18 г. е внесен проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи. В случай, че той бъде одобрен уедряването на земи ще бъде възможно само със заповед от министъра на земеделието, храните и горите.

Предвидени са и финансови санкции за палеж на ниви. При първо нарушения извършителят ще трябва да заплати между 500 и 5 000 лв. глоба, а при второ сумата ще бъде вече между 1 000 и 10 000 лв.

Земеделските производители, които не разполагат със съоръжения против ерозия и опазване на земята ще заплащат вече двойно по-високи санкции, а именно в размер от 500 до 5 000 лв.

Предвидено е за промяната на предназначението на земеделската земя вече да се заплаща такса, която ще се определя с тарифа на Министерския съвет. Този, който поиска смяна на предназначението ще трябва да заплати и самата такса. Ако това е необходимо във връзка с държавна или общинска нужда, плащането е дължимо от инвеститора на обекта.

При строителство върху земя таксата ще бъде двойна по размер спрямо стандартната. При липса на разрешение за строеж е предвидено да бъде наложена финансова санкция по-малка от 10% от двойния размер на таксата.

Тя няма да е дължима за земи, за които има влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален или на общински обект, който става публична държавна или общинска собственост. Изключени от такса са и земите, извадени от строителните граници на населените места.

Такса няма да се заплаща и в случаите, когато е планираното строителство е свързано с технологии за подобряване на земеделските земи, за изпълнението на определени инвестиционни проекти или такива за публична държавна или общинска собственост.

строителство върху земеделска земя

Планирано е картата на възстановената собственост и кадастралната карта да могат да бъдат изменени за създаване на уедрени поземлени имоти. Това ще се случва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. За издаването й ще е необходимо сключването на писмено споразумение с нотариално заверени подписи на собствениците на земи и одобрен план за уедряване. В случаите, когато са включени държавни или общински ниви, споразумението ще се подписва от министъра на земеделието или кмета на съответната общината.

Въз основа на одобрен план за уедряване ще се издава решение, придружено със скица и имащо силата на нотариален акт.

Промени в наредбата за поддържане на картата на възстановената собственост ще спомогнат за децентрализация на възлагането на договорите за техническите дейности за поддържане.

 

Сродни публикации