Как се промениха условията за финансиране по лозарската програма » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Как се промениха условията за финансиране по лозарската програма

Акценти

  • Увеличена е административната тежест за кандидатите по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

Парично обезщетение за загуба на доход вече ще се изплаща на една вноска

От 25 януари 2019 г. след обнародване в държавен вестни влязоха в сила измененията в Наредба № 6 от 2018 г. Тя урегулира условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за конверсията на сортовия състав на насажденията, а именно изпълнение на дейностите по изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция одобрените кандидати ще получават парично обезщетение за загуба на доход. То ще има за цел да компенсира загубата на доходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време. Той не трябва да надвишава две последователни винарски години.

За изпълнение на дейностите свързани с промяна на местонахождението на лозята одобрените кандидати ще получават обезщетение за загуба на доход в няколко форми:

  • Чрез разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (отложено изкореняване). Той не трябва да надвишава периода на валидност на разрешенията за презасаждане (три години).
  • Чрез предоставяне на парично обезщетение. То ще трябва да компенсира загубата на доходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две последователни винарски години.

Промени в изискванията и допустимостта за финансово подпомагане

Изменения има направени и в изискванията относно дейностите допустими за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Финансова помощ няма да се предоставя за данък добавена стойност (ДДС),освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност.

За финансова помощ за дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица. Те трябва да са вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Друга корекция в наредбата гласи: „Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 2 се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две винарски години преди получаване на разрешение за презасаждане. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 9000 кг/ха.“

подписване на документи

Подаване на документи за участие по мярката

При подаване на документите за кандидатстване ползвателят на помощта ще трябва да представя оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия. Копията ще трябва да бъдат със заверка „Вярно с оригинала“. Ангажимент на служителят, приемащ документите, ще бъде да сверява предоставените копия с оригиналните документи. Когато оригиналният документ е на чужд език, ще се прилага и превод на български език от заклет преводач.

Създава се нова алинея съгласно, която авансово плащане за кандидати по чл. 7, ал. 3 ще може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на допълнително споразумение по чл. 14, ал. 4.

Съгласно нормативните изисквания ДФЗ извършва проверка на място за установяване на изпълнението на дейностите по договора. За подмерките по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2, буква „б“ е допустимо неприхващане вече на до 5 на сто от броя на лозите.

Мярка „Популяризиране в трети държави“

Допълнения има направени и по мярка „Популяризиране в трети държави“. Въвеждат се изисквания за кандидатите за предоставяне на финансова помощ, които се явяват възложители по смисъла на ЗОП. Така за всеки заявен за финансиране разход по ал. 2 към датата на подаване на заявлението за подпомагане обосноваността на разходите ще се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Те ще трябва да отговарят на законовите изисквания.

Въвеждат се допълнителни изисквания към кандидатите търсещи финансиране по мярка „Популяризиране в трети страни“. Те ще могат да получат финансова помощ, когато:

  • нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
  • не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
  • не са в производство по ликвидация;
  • нямат просрочени публични задължения.“

Въвеждат се и нови изисквания относно условията и реда за сключване на договор

Допълнителни разпоредби

В Допълнителната разпоредба е променен е смисъла на определението „Финансова година“. Вече тя ще е с периодът от 16 октомври на текущата година до 15 октомври на следващата.

Преходни и заключителни разпоредби

Финансова помощ за парично обезщетение за загуба на доход вече ще се изплаща на една вноска в сроковете и по реда на чл. 28, ал. 2.

По подадените до влизане в сила на обнародваната наредба заявления за обезщетение за загуба на доход по § 35, за които има издадени заповеди по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.,втората вноска ще се изплаща в срок до 1.03.2019 г.

За проекти по мярка „Популяризиране в трети държави“, подадени през 2019 г., срокът за изпълнение на промоционалните проекти се разделя на един или два периода, всеки от които приключва на 15 юни на съответната година. Първият период на изпълнение на промоционалните проекти следва да приключи на 15.06.2019 г. Вторият период следва да стартира на 16.06.2019 г. и да приключи на 15.06.2020 г.

 

Сродни публикации