Производители на грозде ще засаждат лозя с европейски средства при ползване на права от националния резерв » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Производители на грозде ще засаждат лозя с европейски средства при ползване на права от националния резерв

Лозари и винопроизводители ще могат да засаждат лозя с европейски средства, когато са получили права от Националния резерв за засаждане на винени сортове. Това разрешение направи Европейската комисия. До момента при ползване на права от националния резерв, стопаните плащаха изцяло сами инвестициите. „Ползването на европейски средства ще бъде като антикризисна мярка за сектора“, коментира изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж. Красимир Коев.

След реформата на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз през 2007 г. беше дадена възможност лозаро-винарския сектор да се подпомага самостоятелно. За него беше предвиден отделен бюджет, като се даде възможност на страните-членки да изготвят и защитят пред Европейската комисия свои национални програми. През 2008 г. Република България изготви и защити своята Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г., в която са включени три мерки за подпомагане – „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Промоция в трети страни” и „Застраховане на реколта”. Основен интерес представлява мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” по която са предвидени средства за обновяване на лозовите насаждения в размер на 75 % от стойността на инвестицията.

От началото на 2012 г. се наблюдава завишен интерес от страна на гроздопроизводителите за засаждане на лозя с права от Националния резерв от права на засаждане. По мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” поради високите пазарни цени на лозовите насаждения дейностите представляващи интерес за гроздопроизводителите са свързани с подобряване на методите за управление на лозарските стопанства – изграждане на хидромелиоративни или противоерозионни съоръжения, смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция и др. Закупуването на лозови насаждения, подходящи за преструктуриране и конверсия е нерентабилно и производителите се насочват към засаждане на лозя със собствени средства, което води до намаляване на усвояемостта на бюджета по Националната програма.

Отчитайки този интерес и натрупания опит за отговорен подход, ръководството на Министерство на земеделието и храните възложи на Изпълнителна агенция по лозата и виното да предприеме действия. В резултат на предприетите действия беше направено изменение на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. като беше изключена забраната за подпомагане с права от Националния резерв от права на засаждане на винени лозя. На 28.09.2012 г., Министерство на земеделието и храните гарантира на Европейската Комисия, че изменението на Националната програма няма да доведе до повишаване на производствения потенциал от винени лозя на нейната територия.

Предприети са действия за промени в националното законодателство във връзка с направените изменения и още през месец ноември измененията в Наредба № 1/2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. ще бъдат факт.

 

За автора

Сродни публикации