Проект на Постановление за изменение на Tарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Проект на Постановление за изменение на Tарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г.

Във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл. 7а от Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност (ЗОАРАКСД) са подготвени промени в Tарифа за таксите, събирани от органите
по поземлена собственост съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран
размер на таксите. Определеният размер на таксите не надвишава разходите на
административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на
контрол. В стойността на таксите има минимални промени, поради водената от
Министерството на земеделието и храните социално-икономическа политика в областта
на таксите, събирани от органите по поземлена собственост, отчитайки обществената
значимост на реституционните процеси на земеделските земи и земите и горите от
горския фонд, тяхното устойчиво развитие и ползване, както и с цел избягване на
неоправдано финансово натоварване на бизнеса с такси.
Проектът на изменение на Tарифа за таксите, събирани от органите по поземлена
собственост не произтича от поети ангажименти към Европейския съюз в областта на
поддържането на картата на възстановената собственост и не се налага хармонизиране с
Европейското законодателство, но въпреки това е в унисон с Европейската политика за
определяне на разходоориентирани цени на предлаганите услуги.
Приходите от таксите постъпват в бюджета на Министерство на земеделието и
храните и не водят пряко или косвено до въздействие върху държавния бюджет. Като
цяло предлаганите изменения на таксите ще доведат до реална разходоориентираност
на стойността на всяка извършвана услуга.2.
Проектът на Постановление е публикуван в интернет страницата на
Министерството на земеделието и храните и Портала за обществени консултации. Няма
постъпили становища в резултат на публичното обсъждане на проекта.
Проектът на Постановление за изменение Tарифа за таксите, събирани от
органите по поземлена собственост е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.

Проект на постановлението

 

За автора

Сродни публикации