Продажбата на дървесина вече ще става чрез електронни търгове » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Продажбата на дървесина вече ще става чрез електронни търгове

Акценти

  • Ще бъдат въведени ясни и подробни регламенти за реда и начина на провеждане на електронните търгове за продажба на дървесина

Значително ще бъдат намалени административната и финансова тежест за желаещите да участват в процедурите.

Вчера Министерският съвет одобри промените в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Измененията имат за цел да облекчат участието в процедурите за възлагане на дейностите и за продажба на дървесина, която се добива от държавните и общинските горски територии.

Предвидено е да бъдат въведени ясни и подробни регламенти за реда и начина на провеждане на електронните търгове за продажба на дървесина. Така следва да се увеличат продажбите и възлагането на дейности чрез електронни търгове и конкурси. Благодарение на промените кандидатите ще пестят време и средства.

човек носи купчина папки с документи

Електронната форма за провеждане на процедурата не изисква физическото присъствие на участниците. По тази причина всички желаещи от цялата страна ще могат да се включат. Така ще се повиши значително достъпността до процедурата.

Съгласно сега действащите разпоредби, участниците са длъжни да предоставят широк набор от документи. В зависимост от различните процедури те могат да достигната дори до 55-60 бр. Това е много сериозна административна тежест. Приетите промени следва да спомогнат за намаляване боря на изискуемите документи, съответно и облекчаване на административните ангажименти за участниците. Предвидено е документите да бъдат заменени с декларация за изпълнение на техническите, професионалните и други изисквания на възложителите, респективно продавачите.

 

Сродни публикации