Проверете парцелите си в одобрения слой „Площи, допустими за подпомагане” » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Проверете парцелите си в одобрения слой „Площи, допустими за подпомагане”

Акценти

  • Стопаните, които първоначално са получили по-малки суми следва да получат доплащане

До 7 януари 2019 г. се подават възражения относно одобрения слой „Площи, допустими за подпомагане”

Със Заповед №РД 46-504  е одобрен проекта на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018. Той е част от  Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Обновен е за 2018 г. чрез дешифрация (разчитане) на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната. Тя е направена по самолетно и сателитно заснемане от 2018 г. В нея са отразени и резултатите от извършените, тази година, теренни проверки.

Разплащателната агенция (РА) извършва кръстосани проверки на подадените през кампания 2018 заявления за подпомагане. За целта се използват специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 и база данни физически блокове.

Подаване на възражения

Днес е публикувана заповедта. С нея се дава възможност на  кандидатите за подпомагане по схемите и мерките за плащане на площ през 2018 г. да се запознаят с актуализирания специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018. Така те ще могат да подадат възражение срещу конкретни части от него.

Възражения ще се приемат до 07.01.2019 г. включително. Те се подават по одобрен образец. Засягат непопадането на конкретни заявени за подпомагане земеделски парцели или части от тях в проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018. Необходимо е да се посочат идентификаторите на парцелите, които трябва да бъдат включени във възражението.

Ако бъде установен пропуск, цялостно или частично невключване на конкретни площи се прави корекция. Независимо дали грешката е административна  или не, в слоя трябва да се включат подходящите за подпомагане площи.

Ако бъдат установени неподходящи за подпомагане площи, които са включени (останали) в обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 е необходимо да се извърши корекция. От слоя се изключват недопустимите части въз основа на ЦОФК по заснемане 2018 г. и на протоколи от теренни проверки от същата година. В случай, че обхвата на специализирания слой е коректно определен, не е необходимо да се извършват промени в СИЗП.

До 26 февруари 2019 г. дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели” трябва да предостави на РА финалния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018. Той трябва да е актуализиран въз основа на подадените и разгледани възражения и останалите налични данни. При необходимост се извършва корекция и на извършените плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ.  Стопаните, които първоначално са получили по-малки суми следва да получат доплащане. За получилите по-голяма сума РА трябва да издаде съответните Актове за установяване на публични държавни вземания, при спазване на приложимото национално и европейско законодателство.

 

 

Сродни публикации