Провеждането на политиката в лозаро-винарския сектор ще се гарантира с нов Закон за виното и спиртните напитки » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Провеждането на политиката в лозаро-винарския сектор ще се гарантира с нов Закон за виното и спиртните напитки

бяло вино

Акценти

 • В предложението са разписани и правила за производство на спиртни напитки с географско указание

Чрез него ще се ограничи нарастването на броя на новите лозови насаждения.

От 2 август до 2 септември 2019 г. ще продължи общественото обсъждане на внесения проект за Закон за виното и спиртните напитки.

С цел гарантиране провеждането на политиката в лозаро-винарския сектор и в областта на спиртните напитки следва да се приеме новият закон. Паралелно с това трябва да бъдат изпълнение и препоръките, дадени от страна на Европейската комисия. Те са свързани с конкретни разпоредби, които водят до разминавания между действащото право на ЕС и закона.

С приемането на новия закон се очаква да се гарантира безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, производствения потенциал и контрола по спазването й, както и в областта на спиртните напитки. Това е посочено в мотивите към предложението. С цел гарантиране на общественото здраве и очакванията на потребителите по отношение на качеството и производствените методи следва да се спазват определени изисквания при производството на продуктите от лозаро-винарския сектор. Необходимо е да се спазват правила относно енологичните практики и ограничения.

С новия Закон за виното и спиртните напитки се очаква да бъдат постигнати определени цели.

 • Така ще се постигне възвръщането на традиционните пазари на вино и установяването на нови в рамките на  единния пазар на ЕС и по света.
 • Ще се създадат ясни, прости и ефикасни правила, които да гарантират баланс между търсене и предлагане.
 • Ще се ограничи нарастването на броя на новите лозови насаждения.
 • Ще се актуализират методите за лабораторни анализи.
 • Ще се предотвратят нелоялните практики. Паралелно с това ще се постигне прозрачност и конкуренция сред производителите.

Държавната политика в лозаро-винарския сектор и по отношение на производството на плодови вина и оцет се извършва от Министърът на земеделието, храните и горите. Контролът за спазване на законовите изисквания се упражнява от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Чрез предложението са уредени условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на нови насаждения и за презасаждане на територията на страната. Разписани са и разпоредби, свързани с прилагането на национално ниво на преходния режим за преобразуване на права за засаждане и презасаждане в разрешения за засаждане на нови насаждения. Определени са и хипотезите, в които не се изисква издаването на разрешения за лозови насаждения.

Предвидено е и регламентирано поддържането на лозарски регистър с актуализирана информация.

Освен това чрез предложението са уредени изискванията към:

 • вината със защитено наименование на произход (ЗНП);
 • вината със защитено географско указание (ЗГУ);
 • сортовите вина без ЗНП и ЗГУ;
 • вината без ЗНП и ЗГУ;
 • редът за предоставяне на правна закрила.

Чрез законопроекта се определя и регулира статута на лицата, които произвеждат и предлагат  винено грозде и лозаро-винарски продукти, както и плодови вина и оцет.

Разписани са задълженията им за ежегодното подаване на декларации и воденето на дневници. Определени са разрешените енологични практики, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарски продукти. Разписани са още:

 • условията за прилагането им;
 • граничните стойности при употребата им;
 • спецификациите за чистотата и идентичността на веществата, използвани в енологичните практики;
 • експериментите за прилагането на нови енологични практики.

Включени са правни норми, свързани с унищожаването на продуктите, произведени чрез различни от разрешените енологични практики и/или в нарушение на ограниченията за производството и съхраняването им.

Урегулирани са и:

 • етикетирането и представянето лозаро-винарски продукти;
 • придружителите документи за превоз на лозаро-винарски продукти на територията на страната или на друга държава членка на ЕС;
 • предоставянето на специална гаранция при внос на лозаро-винарски продукти.

Със Закона за виното и спиртните напитки се уреждат условията и редът за признаване на браншови организации на производителите, изпитателните лаборатории и методите за изпитване, контролът върху производството и търговията на лозаро-винарски продукти, етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и утвърждаването на състава на дегустационните комисии.

Държавната политика по отношение на производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и на спиртните напитки се осъществява от министърът на икономиката осъществява

В предложението са разписани и правила за производство на спиртни напитки с географско указание. Конкретизирани са контролните органи при производството и търговията на дребно със спиртни напитки.  Намален е броят на дневниците, които производителите водят, и в които вписват данни за автентичността, произхода, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Урегулиран е вноса и износа на спиртни напитки в трети страни.

Чрез законопроекта се уреждат още и правилата за регистриране и заличаване от регистъра на производителите и правомощията на контролните органи.

Определени са контролните органи и техните правомощия, разписани са и размерите на санкциите за нарушителите.

Предвидени са изменения на Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Сродни публикации