Пробно преброяване на земеделските стопанства стартира на 1 септември 2019 г. » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

Пробно преброяване на земеделските стопанства стартира на 1 септември 2019 г.

Акценти

  • На физическите лица, които не предоставят или подават неверни данни, ще им бъдат налагани глоби в размер от 1 000 до 2 000 лв.

При неспазване на закона, глоби ще има не само за преброяваните фермери, но и за анкетьорите

Вчера правителството прие Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. Съгласно одобрените текстове една от целите на преброяването е данните да послужат за изготвяне на интегрирана статистика за установяване на структурата на земеделските стопанства в страната, производствените методи, мерките за развитие на селските райони и агроекологичните показатели.

Специфика на събираната информация и период на извършване на преброяването

Предвидено е да се събира подробна информация за стопанството, управителя и стопанина, площта на използваната земя, отглежданите животни, използваното финансиране по мерките на ПРСР, сградния фонд и управлението на оборския тор.

Събирането на данните ще се извършва на място или онлайн. Предвидено е анкетирането да започне в 8:00 часа на 1 септември 2020 г.. То ще приключи в 20:00 часа на 18 декември 2020 г. Данните подавани по интернет ще се събират от 8:00 часа на 1 септември до 24:00 часа на 18 септември 2020 г. За целта ще се използва уеб-базирано приложение. Ще се попълва и електронен въпросник относно земеделското стопанство.

В закона е разписано, че от 8:00 часа на 19 септември до 20:00 часа на 18 декември 2020 г. преброяването ще се извършва от анкетьор. Той ще провежда интервю със стопанина или управителя на стопанството. Така ще се попълва и въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.

Предвидено е, при необходимост срокът за преброяване да бъде удължен. Това ще е възможно със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Срокът ще може да бъде удължен с не повече от два месеца.

Контролът за изчерпателност на събраната информация и за точност при попълването на данните в статистическия въпросник ще започне на 2 септември 2020 г. Той ще завърши три месеца след края на анкетирането.

Провеждане на преброяването

Планирано е да се проведе и пробно преброяване. То ще започне на 1 септември 2019 г. и ще продължи до 11 октомври 2019 г. От 1 септември до 10 септември 2019 г. данните ще се въвеждат онлайн от земеделски стопани. От 11 септември до 11 октомври 2019 г. ще се събират чрез анкетьори и ще се контролират от експерти по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“. Резултатите и изводите от пробното преброяване ще се вземат предвид при организацията, провеждането и инструментариума на преброяването.

По време на преброяването всеки анкетьор ще посещава земеделските стопанства от своя участък всеки календарен ден от 8:00 до 20:00 часа. Часовете на посещенията ще може да бъдат променяни по молба на анкетьорите. Ще бъде необходимо да се посочат причините за това. Задължение на земеделските стопани е да осигурят на органите по преброяването достъп до офиса и/или стопанските сгради във времето на посещение.

Данните за земеделските стопанства ще може да се предоставят онлайн чрез единна входна точка за въвеждане на данни. Това ще могат да направят стопанина или от управителя на стопанството. Ще се попълва електронен  статистически въпросник в законово определения срок. Съгласно тълкуванието дадено в закона „Единна входна точка за въвеждане на данни“ е интернет базирана уеб система за въвеждане на данни по време на преброяването на земеделските стопанства.

Предвидено е резултатите от преброяването да бъдат публикувани на интернет страницата и в специални издания на Министерството на земеделието, храните и горите. те ще фигурират и в статистическия годишник на Националния статистически институт или по друг подходящ начин.

Глоби и санкции за нарушителите

В закона са разписани и размера на санкциите за различните нарушения. Така на физическите лица, които не предоставят или подават неверни данни, ще им бъдат налагани глоби. Те ще са в размер от 1 000 до 2 000 лв. За същите нарушения юридическите лица или едноличните търговци ще бъдат наказвани с имуществена санкция в размер от 3 000 до 6 000 лв.

На анкетьорите, операторите, контрольорите или другите лица от участниците в преброяването също ще бъдат налагани глоби. Те ще са за неспазване на законовите изисквания. Размерът им ще е от 500 до 1 000 лв.

Глоба в размер от размер от 2 000 до 6 000 лв  е предвидена за лицата, които имат достъп до индивидуални данни и ги предоставят или използват за други цели. Същото наказание важи и за разгласяването, и предоставятнето на данните  на други лица.

 

Сродни публикации