Природен парк "Витоша" си има нов директор » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Природен парк „Витоша“ си има нов директор

Акценти

  • Д-р Петракиева е обучила близо 150 експерта в страната за работа с деца по методиката за горска педагогика

Д-р инж. Анна Петракиева е назначена за директор на Дирекция на природен парк – Витоша със заповед от 24.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ и ще изпълнява длъжността до провеждане на конкурс.

Днес инж. Мирослав Маринов представи новия директор на Дирекция на природен парк „Витоша“ – д-р инж. Анна Петракиева, пред екипа на парка.

„Разчитам на инж. Петракиева като експерт с дългогодишен опит в работата със защитените територии и опазване на околната среда. Тя е изграден специалист и експерт, който познава в детайли работата на природните паркове, което ще даде възможност веднага да се включи в дейността на парка“, каза инж. Маринов.

Инж. Ани Петракиева завършва Лесотехнически университет през 1998 г. специалност „Горско стопанство“. След своето дипломиране работи в Министерство на земеделието и горите и аграрната реформа. От 1999 работи в Изпълнителна агенция по горите като главен експерт по управлението на защитени територии. Двадесет годишния й трудов стаж е свързан пряко с координиране дейностите на природните паркове.

Петракиева е член на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ и на Национален съвет по биоразнообразие към МОСВ. Участва в комитета по наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“. През 2008 защитава научна и образователна степен „Доктор“ в ЛТУ. От 2009 работи и като хоноруван преподавател в ЛТУ. От 2015 г. води дисциплината „Горска педагогика“ в ЛТУ.

От 2009 г. е заместник-председател на Съюза на лесовъдите в България, а от 2011 е член на президентството на Съюза на европейските лесовъди. Инициатор е на националната инициатива „Лесовъд за един ден“, като първите занимания с деца започнаха през 2015 г.

Д-р Петракиева е обучила близо 150 експерта в страната за работа с деца по методиката за горска педагогика.

 

За автора

Сродни публикации