Приключи техническата и финансова оценка на 13 проекта по подмярка 8.4 » Съвети в земеделието

май 09, 2021

Приключи техническата и финансова оценка на 13 проекта по подмярка 8.4

ДФЗ ще подпише 13 административни договора по подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Инвестиционните предложения са подадени от общини, държавни предприятия и юридически лица.

Общата стойност на средствата, които ще бъдат договорени по подмярка 8.4 са близо 5 млн. лева.

Безвъзмездната финансова помощ за всеки кандидат е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта.

 

За автора

Сродни публикации