Приключи приемът по подмярка 7.2 » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Приключи приемът по подмярка 7.2

Акценти

  • Общата стойност на подадените проекти възлиза на 371 млн. лв

Вчера беше крайният срок за подаване на документи за участие в схемите за подпомагане за „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Всички желаещи да участват имаха тази възможност и можеха да подадат документи от 08.03.2018 до 16.07.2018 в ИСУН. След приключване на този срок са отчетени общо 527 общински проекта, който възлизат на общата стойност от 371 млн. лв. По различните подмерки те са разпределени по следния начин:

  • 153 постъпили проекта по Процедура № BG06RDNP001-7.001 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“. Общата стойност на заявената финансова подкрепа тук е в размер на 174 157 043,53 лв.
  • 41 са постъпилите проекти по Процедура № BG06RDNP001-7.002 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия“. Тук общата финансова помощ, за която са кандидатствали участниците е 34 512 007,25 лв.
  • 24 проекта са постъпили по Процедура № BG06RDNP001-7.004 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“. По тях е заявена обща стойност в размер на 20 271 951,59 лв.
  • 15 са проектите подадени по Процедура № BG06RDNP001-7.005 „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“. Общата стойност на заявената финансова помощ по тях е 7 138 160,03 лв.
  • 134 са подадените проекти по Процедура № BG06RDNP001-7.006 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“. Тук заявеното субсидиране е в размер на 97 754 980,63 лв.
  • 109 са проектите подадени по Процедура № BG06RDNP001-7.007 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“. Тук общата им стойност е в размер на 10 281 324,44 лв.
  • 51 са проектите по Процедура № BG06RDNP001-7.008 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. За тях е поисканата обща стойност на финансиране е 26 915 535,45 лв.

В указанията за прием на проектите е описано, че ако размерът на заявената финансова подкрепа на всички подадени проектни предложения за съответната процедура е по-висок от разполагаемия бюджет трябва да им бъде изготвена предварителна оценка (ранкиране).

Предварителното класиране се извършва в срок от един месец след приключване на периода за кандидатстване. Критериите за предварителна оценка са посочени в „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“. След като приключи ранкирането резултатите от него трябва да бъдат публикувани.

Всеки кандидат, който има възражения относно получената оценка има право да внесе възражение до ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. в срок от 14 дни от датата на публикуване на резултатите от предварителното класиране.

Възраженията се разглеждат в срок от 60 дни. След като и тази процедура приключи се изготвя окончателно класиране, което също подлежи на публикуване. То трябва да бъде оповестено в едномесечен срок след приключване на процедурата по разглеждане на възраженията по предварителното класиране на проектите.

 

Сродни публикации