Приключи приема на проекти за улици по подмярка 7.2 » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Приключи приема на проекти за улици по подмярка 7.2

Акценти

  • Подадени са 153 общински проекта
  • Бюджетът по подмярката възлиза на 97, 790 млн. лева

След приключване на приема на заявления за подпомагане за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. стана ясно, че са подадени 153 общински проекта. Крайния срок за кандидатстване беше 09.07.2018 г. Подадените проекти възлизат на обща стойност 174, 157 млн. лева.

Според изискванията за прием на проекти по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ, бюджетът по подмярката възлиза на 97, 790 млн. лева.

В случаите, когато размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ на всички подадени проектни предложения за процедурата е над определения бюджет се извършва предварителна оценка(ранкиране) на проектите. Тази процедура е описана и урегулирана в Раздел 21.1 от Условията за кандидатстване.

Проектните продложения трябва да бъдат класирани от оценителна комисия в срок от един месец след приключване на приема. Критериите за ранкиране са посочени в Раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“. Списъкът с предварителното класиране трябва да бъде публикуван в интернет. В случай на несъгласие кандидатите имат право да подадат възражение до ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. в 14 дневен срок след обявяване на ракирането.

Когато има внесени възражения, във връзка с предварителните оценки и класиране, се сформира комисия, която трябва да ги разгледа и да се произнесе в срок до 60 дни от подаването на всяко едно от тях.

След като бъдат разгледани всички възражения и се формира окончателно класирането, резултатите трябва да бъдат публикувани в интернет в едномесечен срок.

 

Сродни публикации