Приключи подаването на заявления за Директни плащания - 2014 » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Приключи подаването на заявления за Директни плащания – 2014

Подадените заявления са близо 137 хиляди. Те са по всички схеми и мерки, за които фермерите можеха да кандидатстват за субсидии през Кампания 2014 г., а именно: Схемата за единно плащане на площ (СЕПП); Схемата за национални доплащания на хектар земеделска земя (НДП); Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България (СППЗ); Мярка 211 – Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони; Мярка 212 – Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони; НАТУРА 2000; Агроекологичните плащания (АЕП); Схема за прерапределително плащане (СПРП); Схемата за национални доплащания за овце-майки и кози-майки (НДЖ 3); Схемата за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България (НДЖ 4); Схемата за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани райони (НДЖ 5); Схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми (НДКМ 1); Схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони (НДКМ 2); Схемата за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони (НДКМ 3); Схемата за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета (СКТБ); Схемата за национални доплащания за говеда (НДЖ 1); Схемата за национални доплащания за тютюн (НДТ) и Схемата за ягоди и малини (ЯМ).

По време на Кампания 2014 г. бяха заявени за подпомагане над 1,4 млн. животни по схемите и мерките, обвързани с производство – НДЖ 3, НДЖ 4, НДЖ 5, НДКМ 1, НДКМ 2, НДКМ 3 и СКТБ.

Заявления подаваха и фермерите, желаещи да получат подпомагане по схемите, необвързани с производство. По Схемата за национални доплащания за говеда (НДЖ 1) са кандидатствали 7 779 животновъди, по Схемата за национални доплащания за тютюн (НДТ) – 42 423 фермери, а по Схемата за ягоди и малини (ЯМ) – 92 земеделски производители.
Кандидатите за директни плащания в Кампания 2014 г. подаваха заявленията си в Общинските служби „Земеделие” до 15 май без санкции и до 9 юни със санкция от 1 % за всеки ден закъснение. Новото в Кампанията беше Схемата за преразпределително плащане (СПРП). Тя предвижда по-високо плащане на площ за първите до 30 ха (300 дка), за които земеделският стопанин е получил подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Прилагането й цели по-равномерно разпределение на директните плащания като се насочват средства към малките и средни стопанства. Плащанията по Кампанията ще започнат по регламент, не по-рано от 15 октомври 2014 г.
 

За автора

Сродни публикации