Приключи административната оценка на 25 проекта по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Приключи административната оценка на 25 проекта по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020

Акценти

  • След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори

ДФЗ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 25 проекта по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.

Инвестиционните предложения са с обща стойност на одобрената субсидия от 35 млн. лв. Те са подадени от общини, държавни предприятия и юридически лица.

По процедурата се финансират проекти, свързани с въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от:

  • – горски пожари;
  • – от вредители;
  • – болести;
  • – природни бедствия;
  • – катастрофични събития в горските територии.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. Списъкът обхваща инвестиционните предложения, подадени чрез ИСУН по процедура с № BG06RDNP001-8.004.

ДФЗ – РА ще изпрати предложенията за отказ на кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА. След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

 

За автора

Сродни публикации