Приключва приемът по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

юни 10, 2023

Приключва приемът по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

Акценти

  • Средства се отпускат на собствениците на животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози

Бюджетът по мярката е в размер на левовата равностойност на 20 млн. евро.

Приемът на заявления за участие по нея беше отворен на 22 юли 2019 г. и приключва днес.

С финансовата подкрепа следва да се осигури по-добър здравен статус на животните и да се подобри хигиената при тяхното отглеждане. Средства се отпускат на собствениците на животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози. По мярката са заложени дейности, които следва да подпомогнат:

  • – осигуряването на по-качествени и по-безопасни храни от животински произход;
  • – опазването на околната среда;
  • – повишаване безопасността на труда на фермерите.

В рамките на обявения прием, земеделските стопани, които през 2017 г. са поели доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност или помярка, без да поемат нов ангажимент. Фермерите, които кандидатстват за пръв път по мярката, не поемат многогодишен ангажимент.

 

Сродни публикации