От днес стартира приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” » Съвети в земеделието

май 19, 2024

От днес стартира приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”

От днес, 29 юни, стартира приемът на проекти по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”. Проектите ще се приемат до 24 юли 2015 година. Мярка 6.1 е част от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. Тя цели подпомагането на младите фермери. За да могат да кандидатстват по тази мярка, те трябва да са на възраст между 18 и 40 години. Освен това трябва да са започнали земеделска дейност не по-рано от 18 месеца преди кандидатстването. Могат да кандидатстват физически лица, регистрирани по Наредба 3 от 1999 година, както и еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност. Кандидатите трябва да имат определен размер на стопанството. Той трябва да бъде със стандартен производствен обем между 8000 и 16 000 евро. Производственият обем изразява размера на стопанството и се определя на база на видовете култури, които се отглеждат, площите със засети култури или броя и видовете животни, които се отглеждат във стопанството. Земеделският стопанин трябва да представи в Държавен фонд „Земеделие” бизнес план за период от 5 години. Планът трябва да представя икономическа жизнеспособност на земеделското стопанство и неговото развитие, като изискването е да се увеличи производственият обем с най-малко 4000 евро спрямо началния размер. В бизнес плана трябва да е заложена поне една инвестиция за изпълнение. Тя може да е за придобиване на сгради, помещения за животновъдството или растениевъдството, за закупуване на земеделска техника, за създаване на трайни насаждения, оранжерии или инвестиции в напояване.

 

За автора

Сродни публикации