От днес стартира прием по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

От днес стартира прием по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

От днес, 25 септември, стартира прием на документи по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Заявления по мярката ще се приемат в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдния обект до 31 октомври.

Заявленията могат да се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице. В случай, че документите се подават чрез упълномощено лице (пълномощно по образец от ДФЗ), е необходимо всички съпътстващи декларации, задължително да бъдат подписани от кандидата/титуляра. Декларацията по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни следва да е подписана от кандидата/титуляра и от упълномощеното лице.

За улеснение на земеделските стопани, приложение №3 и № 4 от Наредба №4 от 8 август 2017 г. са разработени в електронен формат и не е необходимо да бъдат предоставяни на хартиен носител.

Желателно е земеделските стопани предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители на БАБХ. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните, капацитета на обекта, породата. За дребните преживни животни се изисква да се посочи и тяхното предназначение.

При подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

С изискванията за кандидатстване и набора от документи по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ можете да се запознаете от Наредба №4 от 8 август 2017 г.

Образци на документите, необходими при подаване на заявлението можете да намерите на страницата на ДФЗ.

 

Сродни публикации