Приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“ продължава до 5 юни 2020 г. » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“ продължава до 5 юни 2020 г.

Акценти

  • Първоначалният бюджет по мярката е 1 000 000 лв.

До 5 юни 2020 г. продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“ от НППЛВС 2019 – 2023 г.

Мярката е за пълното отстраняване на гроздовете, докато са все още зелени, така че добивът от съответната площ да се сведе до нула. Задължително изискване е площите с лозя, за които се кандидатства за подпомагане, да бъдат в добро агротехническо състояние. За тях трябва да са подавани декларации за добив през предходните две години. Заявленията за издаване на удостоверение за право на участие по мярката се подават в териториалните звена на ИАЛВ по местонахождение на лозарските стопанства. Образецът е публикуван на сайта на ИАЛВ. Той може да бъде предоставен и на място.

При кандидатстване освен документи, удостоверяващи правното основание за ползване на заявените за подпомагане площи, се предоставят и цифрови географски данни за площите, върху които ще се прилага мярката.

Производителят може да заявява за участие цялото стопанство или част от него. По мярката може да се кандидатстване и за отделен сорт или за насаждение с определена възраст. Производителят очертава парцелите (непрекъсната част от земя заета с лозови насаждения), подлежащи на подпомагане.

Служителите на ИАЛВ при необходимост оказват съдействие на всеки производител за очертаване на площите в лозарското стопанство, с които иска да кандидатства по мярката.

Недопустими за участие по мярката площи в стопанството са:

  • – пълно или частично увредени насаждения вследствие на природно бедствие или на неблагоприятно климатично събитие, настъпило преди датата на събирането на реколтата на зелено;
  • –  площи подпомогнати по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ в мониторинг;
  • – насаждения създадени в период, по-малък от 4 години;
  • –  лозови насаждения, за които през последната винарска година преди кандидатстването не е подадена декларация за реколта от тях;
  • –  площи, за които е заявено подпомагане по мярка „Застраховане на реколтата“ през същата финансова година.

Финансовата помощ по мярката не надвишава 3036,86 лв./ха. За финансова 2020 година подпомагането се изчислява като 60 % от сбора на:

  • – преките разходи за операциите за отстраняване на гроздовете са в размер 1 155,48 лв./ха – не се прилагат разходооправдателни документи за тях;
  • – загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката (цената на килограм грозде – 0,62 лв/кг умножена по средния годишен добив на хектар от заявените от гроздопроизводителя площи за период от две години преди прилагането на мярката (но не повече от 6300 кг/ха).

От 15 до 19 юни 2020 г. одобрените от ИАЛВ кандидати подават заявление за финансово подпомагане в ДФЗ. Договорите се сключват до 10 юли 2020 г. До 20 юли 2020 г. се сваля реколтата.

Първоначалният бюджет по мярката е 1 000 000 лв. В случай на недостиг, ще бъде осигурен бюджет за всички одобрени от ДФЗ гроздопроизводители.

 

За автора

Сродни публикации