Приемат се документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Приемат се документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Акценти

  • По подмярка 6.3 следва да се повишат конкурентните предимства на малки земеделски стопанства и производството на качествени селскостопански продукти

По процедурата за подпомагане ще бъдат предоставени средства в общ размер на 43 027 600 лв.

От днес, 28.06.2019 г. започва приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Тя е част от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Приемът на документи ще продължи до 30.09.2019 г.

По процедурата за подпомагане на малки земеделски стопанства ще бъдат предоставени средства в общ размер на 43 027 600 лв. Един кандидат ще може да получи финансова  помощ в размер не повече от левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години.

Подмярка 6.3 предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства. По този начин следва да се повишат конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от Управляващия орган на ПРСР. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси. Освен това те могат да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпроси ще се приемат на електронната поща: rdd@mzh.government.bg .

 

За автора

Сродни публикации