Започна приемът на заявления за помощ de minimis за овцевъди и козевъди » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Започна приемът на заявления за помощ de minimis за овцевъди и козевъди

Акценти

  • Един земеделски стопанин има право да получи финансови средства в общ размер на помощи de minims не по-голям от левовата равностойност на 15 000 евро

Вчера бяха утвърдени указанията за прилагане на схемата за подпомагане на овцевъдите и козевъдите у нас. През изминалата седмица беше одобрена сумата от 8 274 336 лв. за държавно подпомагане de minimis  за 2018 г. Финансовите средства се отпускат съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани.

Всички кандидати могат да подават заявление за участие по схемата в периода от 19 юли 2018 г. до 31 юли 2018 г. Документите ще се приемат по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци в зависимост от това дали кандидатства ФЛ или ЕТ. За юридически лица, който кандидатстват по схемата документите ще се приемат по седалище на юридическото лице. Кандидатстването трябва да бъде лично или чрез упълномощено лице и след представяне на пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Финансовите средства ще бъдат изплащани до 10 август. Ако възникнат казуси и обстоятелства изискващи допълнително обследване допустимостта за подпомагане, плащането към съответния бенефициент може да бъде забавено.

Един земеделски стопанин или предприятие имат право да получат финансови средства в общ размер на помощи de minims не по-голям от левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2016 г. – 2018 г.). Финансовите средства за подпомагане се отпускат с цел покриване на час от производствените разходи за отглеждане на една овца-майка и/или коза-майка.

Стопаните от Ямболско и Бургаско вече могат да подават заявления за подпомагане

Гореописаните изисквания за кандидатсване и размери на отпусканите финансови средства не се отнасят за земеделските стопани, чиито животновъдни обекти се намират на териториите на обл. Ямбол (общ. Болярово и общ. Елхово) и обл. Бургас (общ. Малко Търново, общ. Приморско, общ. Созопол, общ. Средец и общ. Царево). При тях условията за кандидатстване по Мярката за предоставяне на минимална помощ de minimis са различни.

 

Сродни публикации