Прехвърлят над 70 млн. € от нестартирали мерки на ПРСР към мерки 4.1, 6.3, 7.2, новата 5, 13 и за финансов инструмент » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Прехвърлят над 70 млн. € от нестартирали мерки на ПРСР към мерки 4.1, 6.3, 7.2, новата 5, 13 и за финансов инструмент

Акценти

  • Общият бюджет на нестартиралите мерки е в размер на 70 113 435 евро от ЕЗФРСР

Обсъдиха и гласуваха предложение на Управляващия орган  на Програмата за прехвърляне на средства от мерките, които съгласно извършен анализ се препоръчва да не стартират.

Те ще бъдат прехвърлени към мерки, които се предвижда да стартират, или да бъдат включени в ПРСР 2014-2020.

Общият бюджет на нестартиралите мерки е в размер на 70 113 435 евро от ЕЗФРСР. Прехвърлянето на тези средства е извън процедурата за разпределение на Резерва на ПРСР 2014-2020.

Нестартиралите мерки от ПРСР 2014-202 към месец ноември 2019 г. и средствата. Те ще бъдат прехвърлени към други мерки.

В рамките на Шесто изменение на ПРСР 2014-2020 ще бъдат прехвърлени следните средства от нестартирали мерки към стартирали такива или с предстоящо стартиране. Сумите са в евро.

Ще бъде увеличен бюджета по процедура № BG 06 RDNP001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“.

УО на ПРСР предвижда да прехвърли средства в размер на 1.6 млн. евро (1.45 млн. евро ЕЗФРСР) от бюджета на Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ към бюджета на Мярка 9 .

КН на ПРСР 2014-2020 даде мандат на УО на ПРСР 2014-2020 г. да представи на ЕК 6-тото изменение и допълнение на Програмата. То се очаква да стане до 15 ноември 2019 г.

Очаква се и публикуването на пълният пакет материали и анализи на УО на ПРСР 2014-2020.

Очаква се и получаването на официално решение на ЕК за одобрение на 6-тото изменение на ПРСР 2014-2020.

 

За автора

Сродни публикации