Предстоят промени в регистрацията на горски разсадници » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Предстоят промени в регистрацията на горски разсадници

Акценти

  • Чрез промените горските разсадници ще могат да се създават върху горските, урбанизирани територии и земеделски земи

Част от корекциите имат за цел да намалят административната тежест

Внесен за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2012 г.. Тя засяга условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост. Срокът за това е от 1 до 31 март 2019 г.

В мотивите към внесения доклад се посочва и Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет. В него са предложени мерки, конкретни срокове и отговорни институции, които следва да предприемат необходимите действия за изпълнението им. Корекциите обхващат и вътрешно административните услуги, които предоставя Изпълнителната агенция по горите.

Какви са промените в чл. 6?

В тази връзка услугата „Издаване на удостоверение за регистрация на горски разсадници за производство на посадъчен материал“ към момента се предоставя от регионалните дирекции по горите. В предложението е посочено общините да осигурят достъп на регионалните дирекции по горите. От своя страна те служебно ще извършват проверка. Ще се преустанови изискването на скици от заявителите на услуги. Сега тези задължения са разписани в чл. 6, ал. 2 от Наредба № 4 от 2012 г.

Промените в текста на чл.6, ал. 2 от Наредба № 4 от 2012 г. предвиждат към заявлението за регистрация на горски разсадник да се прилагат единствено документ за собственост или документ, удостоверяващ правото на ползване на имота. Заедно с това и документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Ще отпадне изискването за представяне на актуална скица на разсадника с номера на имотите от действащия подробен устройствен план на разсадника (план за застрояване) или актуална скица, издадена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, или актуална скица на имота от картата на възстановената собственост.

Това налага в заявлението да се посочват данни за адрес, номер по действащ план, номер по карта на възстановената собственост или, за имоти в райони с одобрена кадастрална карта – идентификатор за всеки от имотите, определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Купчина папки с документи

Как ще се измени и чл. 3?

Проектът предвижда промяна и в текста на чл. 3, ал. 1. Целта ще е горските разсадници да бъдат създавани върху земи, както от горските и урбанизирани територии, така и върху земеделски земи. Предвидено е това да се случва без промяна на предназначението на последните, както е сега.

В мотивите пише още, че функционирането на горски разсадник не оказва влияние върху предназначението на имота, върху който е създаден. Той само променя начина на трайно ползване. Освен това в наредбата е разписано, че горските разсадници могат да бъдат създавани и върху урбанизирани територии.

 

Сродни публикации