Предстоят промени в Наредба № 8 за фитосанитарния контрол » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Предстоят промени в Наредба № 8 за фитосанитарния контрол

Акценти

  • Някои вредители от Приложение № 1 се прехвърлят в Приложение № 2

Необходимо е хармонизиране на законодателството ни с европейското.

До 22 юли 2019 г. ще продължи общественото обсъждане на внесения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол.

У нас с Наредба № 8 се уреждат дейностите, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява като единствен компетентен държавен орган. Те са свързани с извършването на фитосанитарен контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, с които могат да се пренасят и разпространяват карантинни вредители. Чрез тази наредба се регламентират:

  • контролните функции на инспекторите, извършващи фитосанитарен контрол при внос и транзитно преминаване, износ и реекспорт на растения, растителни продукти и други обекти;
  • редът, по който растенията се движат, произвеждат, отглеждат, съхраняват и търгуват на територията на България и ЕС;
  • фитосанитарните мерки, предприемани в случаите на опасност или при установяване на карантинни вредители, при внос или на територията на страната;
  • налагане на принудителни мерки, в т.ч. унищожаване, когато такова е необходимо.

Тази година на 21 март 2019 г. беше приета Директива за изпълнение (ЕС) 2019/523 на Комисията. Тя е за изменение на приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета. Те засягат защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността.

В мотивите към предложението е описано, че Директивата е приета до голяма степен заради развитието на научно-техническите познания. Публикувани са нови оценки на риска от вредителите. Те са били извършени от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ). Натрупана е и нова информация за някои вредители и условията за пренасянето им.

Приложения 1-5 на Наредба № 8 следва да се изменят. Така ще се постигне хармонизиране на законодателството ни в областта на фитосанитарния контрол.

Промените, които трябва да се направят са:

  • В Приложения № 1 и № 2 следва да се добавят нови вредители. Въз основа на публикуваните оценки на риска от тях някои вредители от Приложение № 1 се прехвърлят в Приложение № 2.
  • В приложение № 3 се променят някои защитени зони. Те са признати за защитени зони за определени вредители. Това изменение се налага поради заявено желание за промяна в статута им или по-широко им разпространение.
  • В приложение III; в част А, раздел I от приложение IV и в приложение V към наредбата следва да бъдат въведени по-строги изисквания за почвата и растителната среда.
  • В Приложение № 4 се включват специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в Съюза. Причина затова е вероятността те да бъдат гостоприемник на определени вредители. С промените в изискванията следва да се намали до приемливо равнище фитосанитарният риск при въвеждането в Съюза на посочените растения, растителни продукти и други обекти с произход от трети страни.
  • В приложение № 5 се включват някои растения, растителни продукти и други обекти, предмет на фитосанитарни инспекции, преди да бъдат въвеждани в Съюза или придвижвани в рамките на Съюза.
 

Сродни публикации