Предстоят промени в Наредба № 7 от 2013 г. за сортоизпитването » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Предстоят промени в Наредба № 7 от 2013 г. за сортоизпитването

Акценти

  • Предвидено е при сортоизпитване на земеделски растителни и зеленчукови видове да се прилагат новите методики

Може да се коригират и количествата семена, необходими за сортоизпитване за биологични и стопански качества.

От 13 май 2019 г. в рамките на месец ще продължи общественото обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. Тя урежда условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България. Тази година беше приета Директива за изпълнение (ЕС) 2019/114 на Комисията от 24 януари 2019 година за изменение на няколко други директиви. Необходимо е тя да бъде въведена в националното законодателство.

В мотивите към предложението е посочено, че се въвеждат промени по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването. Ще бъдат изменени и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове. По този начин ще се даде възможност за сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) на сортове земеделски растителни и зеленчукови видове. То ще бъде изпълнявано в съответствие с актуализирани протоколи на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за отделни култури или сортоизпитване на култури, включени в протоколи на CPVO. Предвидено е при сортоизпитване на земеделски растителни и зеленчукови видове да се прилагат новите методики. Те са включени за отделни видове в директивата.

Със заключителните разпоредби се правят изменения и допълнения в Наредба № 3 от 2010 г. Те урегулира търговията на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз. С тях се осигурява прилагането на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/120 на Комисията от 24 януари 2019 година за изменение на Директива 2008/90/ЕО на Съвета. Тя е във връзка с удължаването на срока на дерогацията по отношение на условията за вноса от трети страни на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове.

Промени в количествата семена

Чрез предложените промени ще бъдат направени и някои технически корекции в количествата семена. Те са необходими за сортоизпитване за биологични и стопански качества (БСК). Необходимо е да се коригират заради промени в методиките за сортоизпитване. Изменения ще бъдат направени и заради привеждане на текста на наредбата в съответствие със Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ).

Предвижда се и промяна на чл. 16 от наредбата. Тя е свързана с чл. 3 от Устройствения правилник на ИАСАС. Той е приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2000 г. Агенцията събира такси по Тарифата за таксите и суми по ценоразпис на услугите. Той е утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС. Тарифата за таксите се отнася само за провеждане на полските опити за РХС и БСК. За останалите оценки извършвани от ИАСАС свързани със сортоизпитването се заплащат суми по ценоразпис. Това се случва, когато размерът за услугата не е изрично посочено в ЗППМ. Промяната не е свързана с отпадане на такси или предлагане на нови услуги, които засягат адресатите на наредбата.

 

Сродни публикации