Предстоят промени в Наредба № 4 от 2017 г. » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Предстоят промени в Наредба № 4 от 2017 г.

Акценти

  • Най-силно засегнати от промените са активните земеделски стопани, които са регистрирани като такива

Те засягат прилагането на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

От 23 май до 24 юни ще продължи общественото обсъждане на внесеният Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. Тя урежда прилагането на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В мотивите към предложението се казва, че националният нормативен акт, чрез които се предвиждат конкретни права и задължения на земеделските стопани е Наредба № 4 от 2017 г. Разписаното в нея е съобразено с приложението на регламентите и мерките на ЕС във връзка с одобрената ПРСР.

С одобреното от ЕК пето изменение на програмата са въведени промени в мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г.По тази причина е необходимо и издаването предложението. Целта е да се постигне съответствие между текстовете на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ в програмата и Наредба № 4 от 2017 г. Измененията и допълнения, които са включени е предложението произтичат от промените в:

  • ПРСР 2014-2020 г.;
  • Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (ДВ, бр. 41 от 2006 г.)

Първа група промени

В разпоредбата на чл. 4. Така се осигурява възможност през част от задължителните 160 дни животните да бъдат отглеждани на двора. Необходимо е за минимум 120 дни да им бъде осигурена паша. Освен това 40 дни животните могат да бъдат отглеждани на двора на животновъдния обект. Идентични промени се предлагат за дейностите за свободно отглеждане на открито на ЕПЖ и ДПЖ. Предложените текстове са в съответствие с одобреното пето изменение на мярката в одобрената ПРСР 2014-2020 г.

Втора група промени

Тя се отнася до задължението на земеделския стопанин да води дневник при извеждане на животните на дневна паша. Той има за цел да спомогне разграничаване движението на животните към и от постоянния животновъден обект, когато те нощуват в него, от свободното пашуване в животновъден обект–пасище, при което задължително се издава ветеринарномедицинско свидетелство.

По време на проведена работна среща с представители на браншови организации и Държавен фонд „Земеделие“ са обсъдени промените в Наредба № 4 от 2017 г. Добавени са изисквания към съдържанието на водения дневник. Включени са идентификаторите на животните и ЕКАТТЕ на населените места, в които е извършвана дневната паша.

Втората група промени следва да се направи с цел прецизиране на текстове.

В чл. 10 от Наредба № 4 от 2017 г. се изменят разпоредби, така че да бъдат в съответствие с приложимите текстове на мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР 2014-2020 г. Те са необходими с оглед на изпълнявания едногодишен ангажимент. Намалява се срока на изискваните документи за нови кандидати.

В чл. 16 и 20 се заличават и изменят текстове, които се отнасят до одобрението за участие при многогодишни ангажименти по мярката. Поради промяната в продължителността на ангажиментите им по мярката се предлага отмяна на разпоредби в чл. 13, 24 и 30 от Наредба № 4 от 2017 г.

Освен това в чл. 22 се създават разпоредби, които въвеждат ред за уведомяване на ДФЗ при прехвърляне на стопанството. В чл. 4, ал. 5 се уточнява, че изискването на спазване на гъстота от 2 ЖЕ е обвързано със заявените животни, с които се извършва пашата.

Предвидено е за одобрените за участие земеделски стопани по мярката, поели ангажимент, за срок от пет години, да се прилага досегашния ред с изключение на някои разпоредби.

Субекти, засегнати от предложението

В мотивите са разписани и правните субекти, които ще бъда засегнати от предложените промени. Сред тях са активните земеделски стопани, които са регистрирани като такива. Те трябва да имат животновъдни обекти, в които да отглеждат и допустимите за заявяване животни. Сред заинтересовани лица попадат и земеделските стопани, които са вече ползватели на помощта по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ и имат поет ангажимент. ДФЗ-РА и БАБХ също са сред пряко заинтересовани страни от влизането в сила на проекта. Косвено засегнати заинтересовани страни са неправителствените организации, в чиито състав има земеделски стопани, които могат да бъдат кандидати за подпомагане по реда на цитираната мярка.

 

Сродни публикации