Предстои прием по схемата за съхранение на плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Предстои прием по схемата за съхранение на плодове и зеленчуци

Акценти

  • За периода, в който ще се прилага схемата е нотифициран бюджет в максимален размер до 7,2 млн. лева

В рамките на един месец кандидатите ще могат да подават заявления за участие.

След броени дни производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатстват за финансово подпомагане. От 13 май до 13 юни 2019 г. ще се приемат заявления за участие по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Документи ще се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

По схемата ще се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции. Максималният размер на помощта е до 120 хил. лева. Финансирането се предоставя под формата на капиталова субсидия. Тя има за цел да покрие част от разходите за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“. Предвидено е финансовото подпомагане да бъде изплатено по банков път след като кандидатите докажат целевото изпълнение на инвестицията.

На 1 април 2019 г. ЕК одобри новата държавна помощ. Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Срокът й на действие е до 31.12.2020г. За периода, в който ще се прилага тя е нотифициран бюджет в максимален размер до 7,2 млн. лева. Въз основа на решение на УС на ДФЗ 3,6 млн. лева ще бъдат разпределени тази година.

Одобрената държавна помощ ще се използва за стимулиране на земеделските стопани и по-конкретно за направата на инвестиции. Те ще имат за цел подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата и намаляване на производствените разходи.

пари - евро

По схемата могат да кандидатстват земеделски стопани, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване. Могат да участват още организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

 

 

Сродни публикации