Предстои прием по няколко подмерки » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Предстои прием по няколко подмерки

Акценти

  • Предстои прием подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ 

Повечето от тях ще бъдат отворени през есента.

Преди дни беше актуализирана индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Така според разписаното в нея прием предстои по следните мерки:

Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“

По подмярката се предоставя подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари. Те трябва да бъдат в областта на селското стопанство и горското стопанство. Бюджетът по подмярка 1.1 е в размер до левовата равностойност на 8 000 000 евро. Приемът ще започне през август 2019 г. и ще продължи до септември 2019 г.

Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Финансова помощ по подмярката се предоставя за модернизиране на физическите активи в земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти. Целта е да се стимулира производството на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Средствата, които ще бъдат разпределени ще достигнат левовата равностойност на 1 685 121 евро. Приемът ще започне през септември 2019 г. и ще продължи до октомври 2019 г.

Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“

Средства ще се отпускат за възстановяване на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията й в съответствие с идентифицираните нужди. Общият размер на финансовото подпомагане, което ще бъде предоставено е в размер до левовата равностойност на 50 465 860 евро. Приемът по подмярката ще започне през октомври 2019 г. и ще продължи до декември 2019 г.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)

По подмярка 6.3 се предоставя финансиране за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Предвидено е да бъдат разпределени средства в размер до левовата равностойност на 22 000 000 евро. Приемът започна през юни 2019 г. и ще приключи през септември 2019 г.

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Целта на тази мярка е да подпомогне запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони. Финансиране се осигурява и за запазване на културната идентичност и традиции в селските райони. По този начин следва да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях. Предвидено е да бъдат разпределени средства в размер до левовата равностойност на 14 532 817 евро. Месеците за приемът са от юни 2019 г. до август 2019 г. Все още тя не е отворена.

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“

Финансовата подкрепа по тази процедура е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост. Те са посочени в член 56 на Регламент (ЕС) № 1305/2013. По процедурата е предвидено да бъдат разпределени средства в размер До левовата равностойност на 20 000 000 евро. Приемът следва да започне през септември 2019 г. и да продължи до ноември 2019 г.

Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки

Тази подмярка цели да подпомогне създаването и развитието на къси вериги на доставки, а също създаването и развитието на местните пазари. Финансова помощ следва да бъде осигурена само за къси вериги на доставки. Те включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. За изплащане са предвидени средства в размер до левовата равностойност на 8 000 000 евро за втора фаза. Приемът ще започне през септември 2019 г. и ще приключи през октомври 2019 г.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

Подпомагане по тази подмярка се предоставя за малки пилотни проекти на МИГ. Те трябва да са преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. Тя урежда прилагането на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. За горепосочените малки пилотни проекти на МИГ няма одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Средствата, които следва да бъдат предоставени ще са в зависимост от остатъка по подмярка 19.1 плюс остатъците от другите подмерки на мярка 19, чиято стойност предстои да се уточни. Очаква се приемът на проектни предложения да стартира през ноември 2019 г. и да продължи до декември 2019 г.

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

По подмярката се финансират проекти за подготвителни дейности и такива за съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони. Те комбинира разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност. Паралелно с това се създава европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност. За 2019 г. бюджетът по подмярката е в размер на 1 000 000 евро. Приемът на проектни предложения стартира през август 2018 г., а съгласно Регламент (ЕС) 1305/2013, чл. 44, пар. 3 кандидатстването по подмярка 19.3 е текущо.

 

За автора

Сродни публикации