Предстои прием по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Предстои прием по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Акценти

  • Чрез финансирането ще се осигури по-добър здравен статус на животните

Бюджетът по мярката е левовата равностойност на 20 млн. евро.

Приемът по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. ще започне на 22 юли и ще продължи до 20 август 2019 г. Желаещите да участват по мярката ще трябва да подават документи лично или чрез упълномощено лице. Те ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ според местонахождението на животновъдния обект. Приемът е обявен със Заповед № 03-РД/2608 от 05.07.2019 г. на изпълнителния директор на Разплащателната агенция. Бюджетът, който ще бъде разпределени между бенефициентите е левовата равностойност на 20 млн. евро.

Помощта по мярката за хуманно отношение е насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози. Чрез финансирането ще се осигури по-добър здравен статус на животните. Паралелно с това ще се подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности ще доведат до осигуряване на по-качествени и по-безопасни храни от животински произход. Ще се подпомогне още опазването на околната среда и ще се повиши безопасността на труда на фермерите.

В рамките на обявения прием, земеделските стопани, които през 2017 г. са поели доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление. Освен това те могат и да заявяват нова дейност или подмярка, без да поемат нов ангажимент. Фермерите, които кандидатстват за пръв път по мярката, не поемат многогодишен ангажимент.

Подробните изисквания и наборът документи за подпомагане са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. Тя урегулира прилагането на мярка 14. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ ще бъдат публикувани допълнителна информация и актуални образци за кандидатстване по мярката.

Какво трябва да направят земеделските стопани преди да подадат документи за участие по мярката?

Преди да подадат заявление за участие по мярка 14. „Хуманно отношение към животните“ земеделските стопани трябва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. Това изискване е съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните и капацитет на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище, издадено от БАБХ. С него следва да се удостовери наличието на достатъчно свободна площ в животновъдния обект, съгласно изискванията на мярката.

 

За автора

Сродни публикации