Какво предстои да се промени в Наредба № 7 за Мярка 10 » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Какво предстои да се промени в Наредба № 7 за Мярка 10

Акценти

  • Проектът предвижда диференциация на размера на ежегодните плащания за някои направления

Необходима е по-голяма яснота относно прилагането на мярка 10 „Агроекология и климат“

На 18 януари е внесен за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. Тя засяга прилагането на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. Една от причините за разработването на проекта е осигуряването на по-голяма яснота относно прилагането на мярка 10 „Агроекология и климат“.

Според разписаното в доклада към предложението, проектът предвижда диференциация на размера на ежегодните плащания за някои направления. Целта е да се избягне риска от двойно финансиране, като се уточнява и времевият период – преди и след 01.01.2018 г.

С приемането на тези разпоредби трябва да се повиши яснотата относно размера на плащанията по заявления, подадени след 2018 г. Тук става въпрос за плащанията, които към настоящия момент не са извършени. Комитета по наблюдение на ПРСР за периода 2014 – 2020 г. е запознат с промяната в размера на годишните плащания и я е одобрил.

Промени са заложени и в срока за изпращане на уведомителни писма за одобрение или неодобрение за участие в мярката от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА). Той е съобразен със срока за оттегляне на заявлението за подпомагане. Съгласно разписаното в наредбата, финансово подпомагане се осигурява и за отглеждането на застрашени от изчезване сортове.

С предложените промени се намалява административната тежест, тъй като се отменя разпоредбата на чл. 54, ал. 3 от Наредба № 7 от 2015 г.

Предложени са промени на текстове относно прекратяването на ангажименти от ДФЗ-РА. Такива са засегнали и начина на възстановяване на средства при прекратяване на ангажименти. Целта на тези корекции е да се избягване различното тълкуване и начина, по който ДФЗ-РА изчислява процентното съотношение при географски припокривания. Разяснява се начина на прехвърляне на ангажимент. Прецизират се и сроковете за преминаване на обучение.

Цели на предложението

По-общо казано предложените промени имат за цел да повишат ефективността на управление на финансовите средства по мярката. Паралелно с това трябва да се изключат възможностите за двойно финансиране.

 

Част от промените са необходими, за да се постигне съответствие с изменението на ПРСР 2014 – 2020 г. и приложимото европейско и национално законодателство.

Предвиденият срок за обществено обсъждане е един месец, а крайната му дата е 17 февруари 2019 г.

 

Сродни публикации