Предложенията по подмярка 6.4.1. от ПРСР вече са оценени » Съвети в земеделието

юли 05, 2022

Предложенията по подмярка 6.4.1. от ПРСР вече са оценени

Акценти

  • Бюджетът по приема е в размер на  3 000 000,00 евро

29 са бенефициентите, подали документи за участие

Ясни са присъдените точки по проектните предложения подадени по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002. Предварителното класиране е изготвено от оценителна комисия след приключване на приема в „ИСУН 2020“. Резултатите от ранкирането вече са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие.

Кандидатите, които са участвали по процедурата по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ могат да видят броя точки, който са получили проектите им. При предварителното оценяване са спазвани всички утвърдени изисквания.

Всички кандидати, които са получили по-малък брой точки от заявените, могат да подадат възражения в писмен вид до управляващия орган на ПРСР. Това трябва да се случи съгласно реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители. Законоустановения срок за подаване на възражение е 14 дни от датата на публикуване на настоящите списъци.

29 бенефициенти са подали документи за участие по процедурата по подмярка 6.4.1. Бюджетът по нея е в размер на  3 000 000,00 евро.

 

Сродни публикации