Предвиждат се промените в правилника за прилагане на Закона за лова » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Предвиждат се промените в правилника за прилагане на Закона за лова

Акценти

  • Чужденците няма да представят документа за придобито право на лов

Оказва се, че законът и правилника за прилагането му си противоречат

До 10 март ще продължи общественото обсъждане на внесения Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Той е приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.

Съгласно разписаното в мотивите, проектът се основава на установено противоречие между няколко разпоредби от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) и Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД). В тази връзка следва да бъдат направени корекции в разпоредбите от ППЗЛОД.

Те засягат процедурата за подаване на оферти и тяхното разглеждане при сключване на договори за съвместно извършване на дейности.

В промените е предвидено договорите с юридически лица за съвместно извършване на дейностите да се сключват от държавните предприятия. Офертите за участие в конкурса отново ще се подават в съответното държавно предприятие. Кандидатът ще трябва да удостоверява, че отговаря на изискванията на ЗЛОД. За целта ще трябва да представи декларация, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност. По служебен път ще се удостоверяват и останалите обстоятелства.

Офертите за участие в конкурса следва да се разглеждат в съответното държавно предприятие от комисия. Тя ще се назначава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на оправомощено от него длъжностно лице, след изтичане на срока за представянето им. Членовете на комисията ще трябва да представят декларации, че не са „свързани лица“ с кандидат в конкурсната процедура. Те не трябва и да са участвали в подготовката на конкурса. Ще са задължени да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията. Съгласно законовите изисквания тези декларациите ще се представят на изп. директор на Изпълнителна агенция по горите.

Какви ще са новите изисквания за чужденците, които желаят да ловуват на територията на страната?

човек носи купчина папки с документи

Сега при издаване на билети за лов на чужденци, които дългосрочно пребивават в Република България се представят писмена молба, документ за самоличност. Съпътстващи към тях са и документ за придобито право на лов в страната или документ за право на лов, издаден от страната, чиито граждани или поданици са те. Тъй като в ЗЛОД не е разписано изискването за представяне на писмена молба, проектът предвижда то да отпадне. Така ще се опростят услугите на бизнеса и ще се приведат в съответствие със законовите изисквания.

Заради влезлия в сила Общ регламент за защита на личните данни е достатъчно да се представи документ за самоличност с цел сверяване на данните. Цялата информация относно чужденците, придобили право на лов, се съхранява в Изпълнителна агенция по горите. В тази връзка е и предложението за премахване на изискването за представяне на документа за придобито право на лов на чужденци.

 

Сродни публикации