Готово е предварителното класиране по подмярка 8.6 » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Готово е предварителното класиране по подмярка 8.6

Акценти

  • По подмярка 8.6 се отпускат общо 18 000 000 евро за всички бенефициенти

Всеки кандидат може да провери резултатите си в интернет

В рамките на месец беше изготвено предварителното класиране на подадените проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“. Тя е част от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Резултатите вече са публикувани в интернет и всеки участвал може да провери точките си.

Всеки кандидат получил по-малко точки от заявените може да подаде писмено възражение до Управляващия орган на ПСРС. Това може да се направи в срок от 14 дни от датата на публикуване на резултатите от предварителното класиране и по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители.

По подмярка 8.6 се отпускат общо 18 000 000 евро за всички бенефициенти.

Новото в процедурата по оценка и обработка на проектните предложения е следното:

  • Кандидатите имат право да обжалват получените резултати от предварителното класиране;
  • Изготвя се оценителен доклад, които включва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. Бенефициентите и тук имат право да възразят срещу оценката в доклада.

съдебно чукче

  • След това се изготвя техническа и финансова оценка;
  • Приключва се с изготвянето и издаването на оценителен доклад.

 

 

Сродни публикации