Какво показа предварителното класиране по подмярка 4.2 » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Какво показа предварителното класиране по подмярка 4.2

Акценти

  • 85 000 000 евро е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 4.2 по процедурата през ИСУН

Приключи и последния етап от предварителното оценяване

Всички кандидати подали документи за участие по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“вече могат да проверят своите резултати. Подмярката е част от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Сега приключи и последния етап от предварителния подбор на проектните предложения подадени през „ИСУН 2020“ по обявената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001. Всички те са оценени и класиране в зависимост от отсъдените им точки. Преди публикуването на резултатите от класирането са обработени всички възражения подадени по време на предходните етапи.

След обявяване на резултатите предстои всички проектни предложения, които са получили минимум 75 точки и са с еднаква оценка, т.е. имат еднакъв брой точки, да бъдат обработени и на следващ етап. Това означава, че те ще бъдат разгледани, за да получат оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, както и техническа и финансова оценка. Тези проектни предложения представляват 130 % от бюджета, а неговият размер е определен със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018г. и е увеличен със заявената субсидия на проектните предложения.

85 000 000 евро е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 4.2 по процедурата през ИСУН. За един проект минималният размер на общите допустими разходи е равен на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер на левовата равностойност на 2 000 000 евро.

При разглеждане на проектните предложения подадени през ИСУН процесът на оценка и подбор протича на няколко етапа, а те са:

  • Изготвяне на предварителна оценка и класиране. Тук особеното е, че бенефициентите имат право да подават възражение срещу получената оценка;
  • Следващият етап включва изготвянето на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. Тук е моментът, в който се издава и оценителен доклад, който също подлежи на обжалване от страна на бенефициентите. Възраженията, в случай, че има такива се подават до Управляващия орган;
  • Третият етап включва изготвянето на техническа и финансова оценка;
  • На последен етап се издава отново оценителен доклад.
 

Сродни публикации