Предварителното оценяване по подмярка 8.6 приключи » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Предварителното оценяване по подмярка 8.6 приключи

Акценти

  • Вече са обработени и последните подадени възражения, което беше и последния етап от предварителното класиране

Вече всеки кандидат може да види окончателния брой присъдени точки

По обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 вече приключи предварителното класиране. Проектни предложения се подаваха през „ИСУН 2020“. Вече са обработени и последните подадени възражения, което беше и последния етап от предварителното класиране. Всеки кандидат, който е оспорил резултатите може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция точки.

Проектните предложения оценени с не по-малко от 85 точки по критериите за подбор, представляващи 118 % от бюджета, определен със Заповед № РД 09-397 от 25.04.2018 г., увеличен със заявената субсидия на проектните предложения, получили еднакъв брой точки ще бъдат разпределени за извършване на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. След това ще им бъдат изготвени техническа и финансова оценка. Накрая ще бъдат им бъде издаван оценителен доклад.

Списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 (Проектни предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки) и т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители са публикувани в интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

 

Сродни публикации